Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Fun facts over Pratina:
Afgedanst in de Zuid-Indiase klassieke dansstijl genaamd Bharata Natyam
Henna tattoo artist op huwelijksfeesten om bruidshenna te zetten voor bruidjes en haar entourage;
Doorgeslagen in henna art (met plezier!) als certified tattoo artist; we hebben het over de zwarte inkt en de “maori” stijl tattoos!
Passie voor schilderen en creatieve kunstwerken te creëren en sta regelmatig met de kwast in mijn hand om mijn gevoel op een canvas te krijgen.
Een sportieveling ondanks mijn danspensioen en sta 4 x per week om 6am in een bekende private gym om mijn dag fit te beginnen.
Getrouwd met de meest geduldige man die er is en ben daarnaast een actieve en participerende moeder van 2 kinderen, wat er ook is #mykidscomefirstplace
Definities
1. Mayur Consulting: Mayur Consulting, gevestigd te Barendrecht onder KvK nr. 72902051.
2. Klant: degene met wie Mayur Consulting een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Mayur Consulting en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Mayur Consulting.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Mayur Consulting zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mayur Consulting zich het recht voor de offerte
of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige
rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Mayur Consulting slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die Mayur Consulting hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Mayur Consulting hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan Mayur Consulting te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mayur Consulting vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mayur Consulting, geldend voor de periode waarin
hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Mayur Consulting een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd
een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
6. Mayur Consulting is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mayur Consulting de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Mayur Consulting heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mayur Consulting prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
Algemene voorwaarden Mayur Consulting
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mayur Consulting op te zeggen indien hij niet akkoord gaat
met de prijsverhoging

Betalingen en betalingstermijn
1. Mayur Consulting mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Mayur Consulting de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft
te stellen.
4. Mayur Consulting behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan
wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mayur Consulting gerechtigd de wettelijke rente van
2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in
rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Mayur Consulting.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mayur Consulting zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Mayur Consulting op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mayur Consulting, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mayur Consulting te betalen
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mayur Consulting te
verrekenen met een vordering op Mayur Consulting
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Mayur Consulting die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Mayur Consulting de polis van deze verzekeringen ter inzage
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mayur
Consulting enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting
Uitvoering van de overeenkomst
1. Mayur Consulting voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. Mayur Consulting heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mayur Consulting tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mayur Consulting tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Mayur Consulting.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mayur Consulting de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mayur Consulting redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Intellectueel eigendom
1. Mayur Consulting behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Mayur Consulting (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Mayur Consulting ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Mayur Consulting waarvan de klant weet of redelijker-wijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
Mayur Consulting schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan
Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Mayur Consulting waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Mayur Consulting tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mayur
Consulting geleverde producten en/of diensten
Klachten
1. De klant dient een door Mayur Consulting geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken
op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Mayur Consulting daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Mayur Consulting uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan
op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Mayur Consulting in
staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mayur
Consulting gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mayur Consulting.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mayur Consulting ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Mayur Consulting een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mayur Consulting verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Mayur Consulting
1. Mayur Consulting is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Mayur Consulting aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Mayur Consulting is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien Mayur Consulting aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mayur Consulting vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mayur Consulting toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mayur Consulting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Mayur Consulting in verzuim is.
3. Mayur Consulting heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit
de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mayur Consulting kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mayur Consulting
in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mayur Consulting kan worden toegerekend
in een van de wil van Mayur Consulting onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van Mayur Consulting kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mayur Consulting 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mayur Consulting er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Mayur Consulting is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Mayur Consulting is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mayur Consulting zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Mayur Consulting.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Mayur Consulting bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mayur Consulting is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijit